כריתת חוזה, מהי בעצם?

כריתת חוזה נתפסת כמסמך מאוד רשמי, שנערך מבעוד מועד על ידי עורך דין, המכיל התחייבות וסנקציות רבות ואשר נחתם על ידי הצדדים. ובכן, לא תמיד כך הדבר.

ישנם סוגים רבים של חוזים, לדוגמת חוזה בעל פה, חוזה למראית עין, חוזה בהתנהגות אך היריעה קצרה מלהסביר על כולם במאמר זה.

חוזה אינו חייב להיות מסמך חתום

חוזה יכול להפוך למחייב גם אם נעשה בעל פה או בהתנהגות, רק שבמקרים אלו נדרש להוכיח את הטענות בדרכים אחרות, לדוגמת הקלטת שיחה בין הצדדים, עדויות אחרות וכל דרך חוקית אחרת שתוכיח את קיום החוזה, או את אי קיומו, תלוי בנסיבות העניין.

אנו כורתים חוזים כל הזמן, כרתנו חוזה עם חנות הבגדים כשקנינו חולצה, עם הירקן כשקנינו תפוחים, עם תחנת הדלק כאשר תדלקנו את רכב, כרתנו חוזה כשעלינו על האוטובוס ובעוד אינספור מצבים יומיומיים.

חשיבות הכרת חוק החוזים החולש כמעט על כל תחום בחיינו

כריתת חוזה על פי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מוגדרת בסעיף 1 וכלשונה:
"חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה."

הצעה מהי? לשון סעיף 2 לחוק הינה: "פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסוימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור".

כלומר, בשלב הראשון, ההצעה "מעידה על גמירת דעתו של המציע…": המציע מעוניין לכרות חוזה עם הצד השני. "הצד השני" יכול להיות אדם, חברה או ציבור של אנשים. "…והיא מסוימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה…" כלומר, ההצעה מפורטת ומכילה בתוכה את הפרטים הנדרשים לקיום העסקה רק ע"י זה שהצד המקבל, הניצע, יסכים לה.

קיבול מהו? סעיף 5 לחוק מסביר: "הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה". כלומר, בשלב השני, "…ומעידה על גמירת דעתו": ניתן לראות שמקבל ההצעה, הניצע, מבין על מה הוא חותם או מסכים בדרך זו או אחרת.

והשלב השלישי אומר, ההצעה התקבלה ע"י הניצע. כלומר, מקבל ההצעה, הניצע, ראה, בכל דרך שהיא, את ההצעה, הסכים לה ללא כל שינוי והודיע למציע על הסכמתו. אם וכאשר אחד מהצדדים מפר את חלקו בחוזה, ישנן בחוק נסיבות מאוד ספציפיות המתירות ביטול חוזה ע"י אחד מהצדדים, ללא אישור בית משפט והן כפיה, הטעייה, עושק.

כלומר, אסור על אף אחד מהצדדים, בכל שלב של העסקה, לכפות על הצד השני להסכים, להטעות את הצד השני או לנצל בעסקה גרועה את מצבו השכלי, הגופני או הנפשי של הצד השני, ואם עשה אחד מאלה, רשאי הצד הנפגע לבטל את החוזה רק ע"י הודעה לצד המפר.

תום לב טרם כריתת החוזה ובמהלכו

והחשוב מכל, תום לב. בכל מהלך כריתת החוזה, ואפילו טרם כריתת החוזה, על הצדדים להיות כנים אחד עם השני וליידע אחד את השני בנוגע לכל פרט מהותי בעסקה, שכן אי גילוי פרט מהותי בעסקה עשוי להוות עילה לביטול ההסכם כולו.

על כן וודאו כי אתם מתעדים את ההסכמות החשובות שלכם על מסמך חתום, רושמים את הפרטים המהותיים הנוגעים להסכם, וודאו עם עצמכם כי הבנתם על מה אתם מסכימים ורק אז הודיעו לצד השני על הסכמתכם.

אנשים גם אהבו לקרוא: פשיטת רגל – העמוד בעיתון שכל אחד חייב להכיר

צרו קשר לפגישת ייעוץ