60 שניות על צוואות על פי חוק הירושה

החוק שעוסק בנושא העברת נכסי אדם לאחר מותו הינו חוק הירושה, תשכ"ה-1965. מהי הצוואה לפי החוק?

ראשית, חוק הירושה חל גם על צוואות ולמעשה עוסק בהעברת הנכסים של אדם לאחר מותו. אדגיש כי ה"נכסים" כוללים גם חובות של אותו אדם אך אינם כוללים כספי פנסיה או קופת גמל, שהרי כספים אלו מועברים למוטב או למוטבים שנרשמו בטופס ההצטרפות לביטוח או לקופה.

העברת נכס מסוים לאדם מסוים מוגדרת בחוק הירושה בשם "מנה" ואילו כלל רכושו של המוריש נקרא "עיזבון". כאשר אדם רוצה שלאחר מותו יועבר נכס מסוים לאדם מסוים או לתאגיד, עליו להכין צוואה שהרי אם לא יעשה כן העיזבון כולו יחולק ליורשים על פי הגדרות החוק.
בישראל, המצווה רשאי להעביר את נכסיו כרצונו ואף לנשל את משפחתו מהירושה, זאת לאור העיקרון הבסיסי בדיני הירושה שהוא "חופש הציווי".

בית המשפט לענייני משפחה הוא הערכאה המוסמכת לדון על פי חוק הירושה, ללא תלות בהשתייכות הדתית של המוריש או של היורשים. בית דין דתי רשאי לדון בענייני ירושה רק אם ניתנה הסכמת "כל הנוגעים בדבר".

חוק הירושה קובע בסעיף 2 כי ירושה תהא על פי דין אלא אם כן קיימת צוואה תקפה, אך מהי צוואה תקפה?

צוואה תקפה היא אחת מבין ארבעת סוגי הצוואות המוגדרות בחוק כדלקמן:

  1. צוואה בכתב יד – צוואה שנרשמה כולה בכתב ידו של המצווה, היא נושאת תאריך וחתומה ע"י המצווה.
  2. צוואה בעדים – גם צורת צוואה זו מחייבת כי הצוואה תעשה בכתב וירשם התאריך בו נרשמה, המצווה חותם על הצוואה לאחר שהצהיר בפני שני עדים כי זאת צוואתו, העדים מחויבים, במעמד החתימה, לאשר בחתימתם כי המצווה הצהיר וחתם מולם כי זוהי צוואתו.
  3. צוואה בפני רשות – "רשות" על פי החוק מוגדרת כשופט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי בעל סמכות שיפוט בענייני המעמד האישי של המצווה וכמו כן, נוטריון. בצורת צוואה זו המצווה רשאי להכתיב את צוואתו בפני הרשות כאמור, או להגישה לרשות בעצמו ובכתב ידו.
  4. צוואה בעל פה – צורת צוואה זו היא החריגה מבין הארבעה והיא יכולה להיעשות רק במצב בו המצווה חולה אנוש העומד למות או במצב בו המצווה רואה את עצמו ככזה העומד למות, בנסיבות המצדיקות זאת.

צוואה בעל פה תתבטל מאליה אם התקיימו כל שלושת התנאים המצטברים לפי החוק:

א. הנסיבות שהצדיקו את עשייתה חלפו.

ב. עברו חודש ימים ממועד עשייתה.

ג. המצווה בחיים.

ככלל, אף אם נפל פגם כלשהו בעריכת הצוואה, בית המשפט רשאי לתקן את הפגם אם נראה כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה. היריעה קצרה מלהכיל את כל הנושאים בהם עוסק חוק הירושה לכן רצוי להתייעץ עם עורך דין טרם עריכת צוואה מכל סוג.

אנשים גם אהבו לקרוא: חושבים לרכוש דירה חדשה מקבלן? וודאו כי כספיכם מוגנים על פי החוק

צרו קשר לפגישת ייעוץ